Juridische dienstverlening en ondersteuning

Met juridische vragen kun je rechtstreeks terecht bij de specialisten van IOK. Per thema zijn er verschillende contactpersonen, degene wiens naam onderstreept is, is op dat domein het eerste aanspreekpunt.

Als het gaat over strafrecht, neem je contact op met Veerle Claes of Bert Oris van Strategie & Beleid. Zij bekijken samen met jou welke stappen best ondernomen kunnen worden.

1. Omgeving

Milieu

Ruimtelijke ordening

Omgevingsvergunningsaanvragen en milieutechnisch advies

2. Overheidsopdrachten

3. Contracten- en verbintenissenrecht

4. Ambtenaren- en arbeidsrecht

5. Domeinoverschrijdende projecten

6. Andere domeinen (alfabetisch)

Aansprakelijkheidsrecht - burgerrechtelijk en strafrechtelijk:

Belastingen en retributies

Bouwrecht: gebreken, tienjarige aansprakelijkheid ...

BTW en financiën

Burgerzaken

Economie: ambulante handel, omgevingsvergunningen voor kleinhandelsactiviteiten ...

Intellectueel eigendomsrecht: auteursrecht, octrooien ...

Lokale verzelfstandiging: AGB’s, vzw's ...

Natuurrecht

Onteigeningen

Openbaar domein

Openbaarheid van bestuur

Organiek recht lokale besturen: organen, bevoegdheden, onverenigbaarheden, ondertekening

Politionele bevoegdheden: artikel 133 e.v. Nieuwe Gemeentewet, GAS ...

Privacy

Verkeer, wegcode

Verzekeringen

Vreemdelingenzaken

Wegenrecht: statuut wegen, wegenbeheer, waterlopen, aansprakelijkheid, inbuizingen ...

Wonen, Vlaamse Wooncode

7. Over IOK

Vragen en suggesties over werkwijze en organisatie van de dienst

Secretariaat: 014 56 27 72, juridische.dienst@iok.be

  • Marieke De Krock
  • Kim Deliën